RODO - polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) – zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma

  B&B PROFESSIONAL MARIOLA BIELA, PIOTR BIELA SPÓŁKA CYWILNA,

  z  siedzibą w 34-360 Milówka, ul. Mostowa 7 , e-mail:

  biuro@biela-podatki.com

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest udostępnienie programu do statystyk oraz marketing bezpośredni produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego.
 3. Odbiorcami danych będą:
 • wybrany agent rozliczeniowy w przypadku osób, które korzystają z płatności elektronicznych to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania płatności za ich pośrednictwem.
 • biuro rachunkowe świadczące usługi finansowane w zakresie wystawienia dokumentów księgowych oraz rozliczenia umowy oraz instytucje upoważnione z mocy prawa (tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa). Innym podmiotom Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z serwisu niezbędny do realizacji umowy oraz zgodny z przepisami o rachunkowości tj. przez okres 5 lat od początku, roku następującego po roku obrotowym w którym umowa została zrealizowana.
 2. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz usunięcia.
 3. W przypadku przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z serwisu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.