Nasz zespół

Piotr Biela

Jest absolwentem Akademii

Ekonomicznej w Katowicach.

Studia ukończył w 1996 roku na

Wydziale Zarządzania, uzyskując tytuł

licencjata, na kierunku

„Zarządzanie i marketing”.


Wykształcenie to uzupełnił również na

Wydziale Zarządzania Akademii

Ekonomicznej w Katowicach, kończąc je

w 2008 roku i uzyskując tytuł magistra

na kierunku „Zarządzanie zasobami

ludzkimi”. W latach 1994 – 2015 był

pracownikiem Referatu Kontroli

Podatkowej w Urzędzie Skarbowym

w Żywcu. W tym czasie zdobył szeroką

wiedzę z zakresu prawa podatkowego

i procedur administracyjnych oraz

doświadczenie w prowadzeniu kontroli

w różnego typu podmiotach

gospodarczych, o szerokim spektrum

rodzajów działalności.

Mariola Biela

Jest absolwentką Uniwersytetu

Szczecińskiego, Wydziału Nauk

Ekonomicznych i Zarządzania.

Studia ukończyła w 1999 roku,

na kierunku Zarządzanie i Marketing,

w zakresie zarządzanie

przedsiębiorstwem, uzyskując tytuł

magistra.


Wykształcenie to uzupełniła studiami

podyplomowymi w zakresie Egzekucji

Administracyjnej, organizowanymi

przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w Toruniu, które ukończyła w 2010 roku.

W administracji skarbowej pracowała

w latach 1989 - 2016. W tym czasie

kilkakrotnie pełniła funkcje kierownicze,

w tym także funkcję Komornika

Skarbowego. Mariola Biela posiada

bardzo dobrą znajomość prawa

podatkowego i procedur

administracyjnych, a także przepisów

zakresie egzekucji administracyjnej

i Kodeksu Postępowania

Administracyjnego.

Nasze osobiste atuty

Wieloletnie doświadczenie w

pracy w Urzędach Skarbowych.

Fachowe wsparcie

w uzyskaniu dotacji

z Urzędu Pracy.

Nadzorowanie

procesu rejestracji działalności

gospodarczej.

Reprezentacja

Klientów przed

Urzędem Skarbowym

i ZUS-em.

Ta strona używa plików cookie.

Zaakceptuj